HA Involve

Socialt kapital och social tillit är en viktig grund för ett hållbart och inkluderande samhälle. Det är också en bra miljö för ett kreativt, innovativt och mobilt samhälle. Därför är civilsamhället, näringslivet och akademins delaktighet i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR) viktig.

Det horisontella insatsområdet ”Involve” utvecklar metoder för hur, redan på ett tidigt stadium alla relevanta aktörer kan involveras i genomförandet av strategin. Dessa aktörer är; regionala och lokala myndigheter, civilsamhället, näringslivet och akademin. Baltic Sea NGO Network (BSNGON) är horisontell samordnare (Horizontal Action Leader) för HA Involve tillsammans med Region Västerbotten och Svenska Institutet. Föreningen Norden, som är nationell fokalpunkt i Sverige för BSNGON fungerar som HAL på uppdrag av BSNGON.

Du kan hitta mer information om HA Involve här

Östersjöstrategin

Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. De åtta länder som ingår i strategin är förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Lettland. Strategin samarbetar även med övriga länder i regionen som exempelvis Ryssland och Norge. Strategin har tre mål; rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet.

Arbetet sker i så kallade prioritetsområden (Priority Areas). Sammanlagt finns det 17 olika prioritetsområden. Ett av dem är utbildning (PA Education) som stödjer målet om ökat välstånd. Mål och prioriteringar finns beskrivna i en handlingsplan. Här beskrivs även de flaggskepp, utvecklingsprocesser som de olika insatserna sker inom. Det finns inga särskilda medel avsatta till strategin så insatserna inom flaggskeppen utgörs av ett eller flera projekt som i sin tur finansieras av olika program; EU, nationella, regionala eller lokala. Exempel på program är strukturfonderna, Erasmus+ samt Horisont 2020. Ett prioritetsområde leds av en prioritetssamordnare. Föreningen Norden är prioritetssamordnare för området utbildning tillsammans med Hamburg. Att vara prioritetssamordnare innebär att leda arbetet inom sin del av strategin, ta initiativ till nya flaggskepp och fungera som en bro mellan projekt och politik.

Läs mer om prioritetsområde utbildning här

Läs mer om Östersjöstrategin här