Nordiska språkkoordinationen

Ansvaret för att samordna verksamheten inom det nordiska språksamarbetet inom utbildningssektorn ligger hos Nordisk språkkoordination. Uppdraget förvaltas av Föreningarna Nordens förbund under perioden 2014-2018. Nordisk språkkoordinations webbplats informerar om aktörer och aktiviteter som exempelvis Nordkurs, Nordspråk, kurs för nordiska lärarstudenter, Nordiska språkpiloter, nätverket för språknämnderna i Norden, det nordiska teckenspråksnätverket och den nordiska gruppen för parallellspråkighet.

Nordisk språkkoordination följer Nordiska ministerrådets politiska prioriteringar och fokusområde inom både språk- och kulturområdet.

Norges ordförandeskapsprogram 2017

Programmet beskriver ordförandeskapets visioner och strategier 2017. Läs här om programmet för utbildning och forskning och här om programmet för kultur.

Nordiska ministerrådets satsning på barn och unga

Barn och unga mellan 0-25 år är Nordiska ministerrådets prioriterade målgrupp och det har tagits fram en tvärsektoriell strategi. I strategin slås visionen med NMR:s barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga. Läs hela strategin här.

Läs mer om Nordiska språkkoordinationen arbete och satsningar på deras hemsida

www.sprogkoordinationen.org