Föreningen Nordens personuppgiftspolicy

Föreningen Norden har antagit en personuppgiftspolicy enligt GDPR.

Föreningen Norden värderar en säker och lagenlig hantering av personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy har utarbetats av föreningen Norden för att säkerställa behandling av medlemmarnas personuppgifter. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Föreningen Norden behandlar personuppgifter avseende registrerade medlemmar i syfte att administrera föreningstillhörighet samt för att kunna kontakta medlemmar kring föreningens verksamhet. De personuppgifter som behandlas inom ramen för medlemskap består av namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap samt konto- och betalningsinformation. Personuppgifter behandlas även till exempel för att ge service till fonderna, Letterstedtska föreningen och för projekt.

Föreningen Norden sparar uppgifterna så länge den registrerade är medlem och tas när medlem inte längre är aktiv. Senast ett halvår efter senaste inbetalda år. För deltagare i aktiviteter/projekt sparas enbart namn och organisation, allt annat raderas efter aktivitetens/projektets avslut. Ekonomihandlingar sparas enligt lag. Personaluppgifter hanteras enligt lag och avtal.

Föreningen Nordens lokalavdelningar ansvarar själva för att upprätta policys och riktlinjer vid hantering av sina medlemmars personuppgifter.
Läs hela policyn