Norden för fred

Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samlevnad som är värda att lyfta fram och dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det tecken som pekar på att Norden är på väg att gå ifrån sin traditionella fredsprofil.

”Norden betraktat ur fredsperspektiv” – förkortat ”Norden för fred” pågår mellan hösten 2013 fram till våren 2016. Projektet samlar sex organisationer i de nordiska länderna i ett nätverk för en bred och inkluderande diskussion om de nordiska ländernas gemensamma förhållningssätt till fred och fredsfrågor.

Norden för fred kommer att bjuda in till öppna seminarier en gång per halvår. Några av frågorna som tas upp på seminarierna är bland annat: Hur rimmar fredsprofilen med ökat samarbete kring säkerhets- och försvarsfrågor mellan de nordiska länderna? Hur kan man förstärka och utveckla fredsprofilen? Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen? Under hösten 2015 kommer Föreningen Norden att bjuda in till det svenska seminariet på temat: Fredens betydelse för den nordiska identiteten.

Projektet kommer i samband med seminarierna också att publicera debattartiklar som förhoppningsvis får genomslag i alla nordiska länder. Inom projektet diskuteras också möjligheterna till att starta ett årligen återkommande nordiskt fredsforum. Där ska politiker, diplomater, forskare från olika discipliner och representanter för civilsamhället från de nordiska länderna samlas för att diskutera Nordens förhållande till fred, historiskt och i nuet, i teori och praktik, internt och i externa relationer.
Projektet leds av Ålands fredsinstitut och finansieras av Nordplus vuxen-programmet