Fullmäktige 2016

Beslut tagna på fullmäktige 2016

Fullmäktige är föreningen Nordens högsta beslutande organ där representanter från landets distrikt är närvarande. Fullmäktige hålls vart annat år i juni månad. En kallelse skickas ut minst en månad i förväg till valberedning och de av distrikten valda representanterna.

Motion till fullmäktige skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.

Handlingar fullmäktige 2016

Handlingar, inklusive bilagor, skickas ut till anmälda ombud senast 3 veckor före mötet.

Dagordning:
Dagordning FUM 2016

Bilagor:
1 Ombud
2 Arbetsordning

3 Årsredovisning 2014
3 Årsredovisning 2015
3 Uppföljning FUM 2014
3 Verksamhetsberättelse 2014
3 Verksamhetsberättelse 2015
4 Verksamhetsplan och budget 2017-18
5 Motioner
(Motion från Jönköpingsdistriktet)
(Motion Kalmardistriktet)
6 Inriktningsdokument 2017
7 Stadgeförslag
8 Valberedningens förslag 2016