PA Utbildning

Prioritetsområde Utbildning (PA Education) bidrar till att stärka och utveckla den sociala dimensionen inom EU:s Östersjöstrategi (EUSBSR). Prioritetsområdet omfattar tre politikområden: utbildning, ungdom och arbetskraftens rörlighet. Ökat välstånd i Östersjöregionen förutsätter tillgång till god utbildning för alla, ett effektivt och solidariskt välfärdssystem och en väl fungerande arbetsmarknad som stödjer geografisk, professionell och socioekonomisk rörlighet.

Två prioritetssamordnare (PAC)

Prioritetsområde Utbildning koordineras av Föreningen Norden i Sverige tillsammans med delstaten Hamburg.

Mål och indikatorer

Förbättrad global konkurrenskraft i Östersjöregionen och en smart och hållbar tillväxt genom

 • ökad studentmobilitet – ökad kunskap om Östersjöregionen och dess kulturer,
 • närmare samarbete mellan utbildningsinstitutioner i regionen med syftet att utveckla ett gemensamt utbildningsområde,
 • stärka Östersjöregionens attraktionskraft som en region för högre utbildning – locka studenter från andra länder, utanför regionen till våra universitet.

Flaggskepp

Flaggskepp är utvecklingsprocesser som antingen består av flera projekt, ett enda projekt eller i form av ett nätverk. För närvarande (November 2014) finns det tre flaggskepp, ett blivande flaggskepp, fyra möjliga flaggskepp samt fyra nya initiativ. Dessa är;

Flaggskepp

 • Baltic University Programme – ett nätverk av 225 universitet som gynnar hållbar utveckling.
 • Baltic Training Programme – utveckla metoder som stöder internationalisering och entreprenörskap inom yrkesutbildningen (VET).
 • Baltic Sea Labour Forum – ett nätverk av arbetsmarknadens parter som bekämpar ungdomsarbetslöshet och gynnar arbetskraftens rörlighet.

Blivande flaggskepp

 • School to Work (S2W) – motarbeta tidiga skolavhopp och NEETs (långtidsarbetslösa unga som är långt från arbetsmarknaden).

Möjliga flaggskepp

 • Baltic Sea Youth Forum – utveckla ett nätverk av ungdomsråd till stöd för Östersjöstrategin.
 • Ready to Research – utbildning som möjliggör för små- och medelstora företag att tillgodogöra sig forskning vid universitet.
 • Supporting dual education within VET – dual yrkesutbildning kombinerar teoretisk utbildning med arbetsplatsförlagd utbildning. Ansvaret för utbildningen delas mellan skola och företag.
 • BSLF Mobility Flagship Initiative – underlätta och främja arbetskraftens rörlighet genom att identifiera och undanröja hinder för den fria rörligheten, motverka lönedumpning samt erbjuda lärlingar och studenter inom yrkesutbildningen praktikplatser i grannländerna.

Nya initiativ

 • BSR Lifelong Learning – möta de utmaningar som en åldrande befolkning innebär genom fortbildning av äldre (55+) så att de antingen kan stanna längre på arbetsmarknaden eller bli entreprenörer.
 • Baltic Science Network – stödja en effektivare användning av vår infrastruktur för forskning.
 • SYPERB – kartläggning av ungdomar levnadsvillkor – n undersökning som används i kommuner, distrikt eller regioner och som levererar kunskap om unga människors liv, deras erfarenheter, förväntningar och syn på framtiden.
 • EntrepreneurshipLab – erbjuder studenter möjlighet att arbeta med reella, entreprenöriella projekt tillsammans med företag och offentliga institutioner.

Här kan du läsa mer om Prioritetsområde Utbildning (PA Education)

Östersjöstrategin

Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. De åtta länder som ingår i strategin är förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Lettland. Strategin samarbetar även med övriga länder i regionen som exempelvis Ryssland och Norge.

Strategin har tre mål; rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet.

Arbetet sker i så kallade prioritetsområden (Priority Areas). Sammanlagt finns det 17 olika prioritetsområden. Ett av dem är utbildning (PA Education) som stödjer målet om ökat välstånd. Mål och prioriteringar finns beskrivna i en handlingsplan. Här beskrivs även de flaggskepp, utvecklingsprocesser som de olika insatserna sker inom.

Det finns inga särskilda medel avsatta till strategin så insatserna inom flaggskeppen utgörs av ett eller flera projekt som i sin tur finansieras av olika program; EU, nationella, regionala eller lokala. Exempel på program är strukturfonderna, Erasmus+ samt Horisont 2020. Ett prioritetsområde leds av en prioritetssamordnare. Föreningen Norden är prioritetssamordnare för området utbildning tillsammans med Hamburg. Att vara prioritetssamordnare innebär att leda arbetet inom sin del av strategin, ta initiativ till nya flaggskepp och fungera som en bro mellan projekt och politik.

Här kan du läsa mer om Östersjöstrategin