HansaECVET

HansaECVET är en del av flaggskeppet Baltic Training Programme inom EUs Östersjöstrategi. Syftet är att stödja yrkesutbildningar i deras internationalisering och samtidigt öka studenters kunskap om entreprenörskap. Detta sker med hjälp av ECVET, ett verktyg som gör det möjligt att genomföra en del av sin utbildning i ett annat land. I projektet som pågår 2013 – 2015 deltar 16 yrkesskolor och yrkeshögskolor från hela Östersjöregionen. Skolorna matchas med varandra, två och två, en från varje land. Varje par genomför en så kallad mobilitet där en student genomför sin praktik på ett företag i ett grannland. Innan praktiken har studenten formulerat ett affärsprojekt som han eller hon därefter genomför tillsammans med sitt värdföretag. Till sin hjälp har både studenter och värdföretag coacher. Här kan du läsa mer om HansaECVET.

Östersjöstrategin

Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. De åtta länder som ingår i strategin är förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Lettland. Strategin samarbetar även med övriga länder i regionen som exempelvis Ryssland och Norge. Strategin har tre mål; rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet.

Arbetet sker i så kallade prioritetsområden (Priority Areas). Sammanlagt finns det 17 olika prioritetsområden. Ett av dem är utbildning (PA Education) som stödjer målet om ökat välstånd. Mål och prioriteringar finns beskrivna i en handlingsplan. Här beskrivs även de flaggskepp, utvecklingsprocesser som de olika insatserna sker inom. Det finns inga särskilda medel avsatta till strategin så insatserna inom flaggskeppen utgörs av ett eller flera projekt som i sin tur finansieras av olika program; EU, nationella, regionala eller lokala. Exempel på program är strukturfonderna, Erasmus+ samt Horisont 2020. Ett prioritetsområde leds av en prioritetssamordnare. Föreningen Norden är prioritetssamordnare för området utbildning tillsammans med Hamburg. Att vara prioritetssamordnare innebär att leda arbetet inom sin del av strategin, ta initiativ till nya flaggskepp och fungera som en bro mellan projekt och politik.

Läs mer om prioritetsområde utbildning här

Läs mer om Östersjöstrategin här