Fullmäktige

Fullmäktige är föreningen Nordens högsta beslutande organ där representanter från landets distrikt är närvarande. Fullmäktige hålls vart annat år i juni månad. En kallelse skickas ut minst en månad i förväg till valberedning och de av distrikten valda representanterna.

Motion till fullmäktige ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 april om den skall behandlas vid det årets ordinarie fullmäktigemöte. Motion från enskild medlem skall åtföljas av yttrande från avdelning eller distrikt.