Tidigare uppdrag och projekt

Under åren har föreningen Norden arbetat med flera projekt och fått många uppdrag.

Projektet Integrate NEETs som avslutades 2020 resulterade i en kunskapsplattform med syfte att förbättra möjligheterna för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) att återvända till studier eller börja arbeta. Kunskapsplattformen är idag en del av flaggskeppet School2Work inom ramen för EU:s Östersjöstrategi och finansieras av Svenska ESF Rådet.

Nätaktivisterna, ett treårigt projekt där vi, tillsammans med Ung Media, uppmuntrade och stöttade unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar. Unga ska kunna jobba för ett öppet och demokratiskt nät. Läs mer om projektet och dess resultat på ungmedia.se.

I januari 2012 startade föreningen Nordens projekt Företagsamma unga nordbor (FUN). Projektet finansierades av utrikesdepartementet och jobbade i tre år för att uppmuntra och möjliggöra för unga att vara mer aktiva inom Kulturella och Kreativa Näringar, KKN. Inom det ryms en hel rad olika branscher bland annat arkitektur, design, film och foto, gaming, konst, litteratur, media, mode, musik, scenkonst, turism och besöksnäring.