Nordiskt samarbete

Del av en större nordisk gemenskap

Det officiella samarbetet mellan de nordiska länderna bygger på gemensamma värderingar och en vilja att uppnå resultat som bidrar till en stark utveckling av regionen samt ökar Nordens kompetens och konkurrenskraft.

Samarbetet i Norden sker på flera sätt: Föreningarna Nordens Förbund (FNF) som organiserar arbetet mellan Föreningen Norden i de nordiska länderna. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är samarbetsorgan för nordiska parlamentariker respektive nordiska regeringar.

De nordiska länderna

Norden består av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark).

Grönland hör geografiskt till Nordamerika, men ingår då landet är en självstyrande del av det Danmark. Den norska ögruppen Svalbard och ön Jan Mayen saknar självstyrelse och är istället reguljära delar av Norge och räknas därmed till Norden.

Skillnad Norden och Skandinavien

Geografiskt skiljer man ibland mellan Norden och Skandinavien. Begreppet ”Norden” omfattar alla fem länder med tillhörande självstyrande områden. Skandinavien inkluderar rent geografiskt enbart Norge och Sverige, samt de nordvästra delarna av Finland.

Ordet används dock ofta i kulturell betydelse, och då avses Danmark, Sverige och Norge, men inte Finland. Begreppet ”Fennoskandia” inkluderar även Finland, Kolahalvön och ryska Karelen.

Nordiska språk

De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia, ett likartat samhällssystem och de nordiska språken. Till de nordiska språken hör danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Finskan skiljer sig från dessa och hör till den finsk-ugriska språkgruppen. Även grönländskan skiljer sig, då det är ett eskimåisk-aleutiskt språk.

Det är omkring 20 000 000 som talar nordiska språk.