Nordiska ministerrådet

Det officiella samarbetet mellan de nordiska länderna bygger på gemensamma värderingar och en vilja att uppnå resultat som bidrar till en stark utveckling av regionen samt ökar Nordens kompetens och konkurrenskraft.

Nordiska rådet, som bildades 1952, är ett samarbete mellan de nordiska staternas parlament. Rådet har 87 valda ledamöter. Danmark, Finland, Norge och Sverige har 20 ledamöter var, varav Danmarks representanter utgörs av två från Färöarna och två från Grönland, medan Finland har två representanter från Åland. Island har sju ledamöter. Rådet fungerar bland annat som ett rådgivande organ för de nordiska regeringarna.

Nordiska rådets medlemmar arbetar dels i rådets styrelse och fem politiska utskott och dels i deras respektive partigrupper. Nordiska rådets valda medlemmar kan bilda partigrupper. En partigrupp måste omfatta minst fyra medlemmar och ha representanter från minst två länder.

Nordiska rådets sammanträden hålls två gånger om året. Ordförandeskapet för Nordiska rådet skiftar mellan medlemsländerna för ett år i taget. Under sammanträdena träffas representanter för de nordiska regeringarna och parlamentsledamöterna varandra. Statsministrar och oppositionsledare deltar i ett toppmöte med Nordiska rådet om ett aktuellt ämne.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbete och bildades 1971. De arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger påtagliga positiva effekter och nordisk nytta för medborgarna i de enskilda nordiska länderna. En stor del av Nordiska ministerrådets aktiviteter utförs inom ramen för nordiska institutioner, projekt och initiativ. Ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet skiftar mellan medlemsländerna för ett år i taget.

Målet med det nordiska samarbetet är både att göra det attraktivt att bo, arbeta och bedriva verksamhet i Norden och att stärka de nordiska länderna internationellt. Det gör de nordiska länderna genom att samarbeta inom en lång rad områden som till exempel forskning, miljö, välfärd och kultur.