Utrikesdepartementet

Föreningen Norden får ett stöd från utrikesdepartementet som regleras i ett särskilt regleringsbrev och antas av regeringen varje år. Medlen ska användas till att stärka Svenska föreningen Nordens möjligheter att bidra till ökat engagemang i företrädesvis Sverige för nordiska frågor. Informationsutbyte och samverkan sker löpande genom regelbundna avstämningar dels av hur stödet används och dels hur det nordiska samarbetet kan utvecklas.

Utöver regleringsbrev har föreningen fått riktade bidrag till gemensamma initiativ, exempelvis Nordens dag och utredningsuppdrag tillsammans med statsråd.

Ordförandeskapsprogrammet i Nordiska rådet är under 2020 Islands som i sitt program lyfter tre prioriterade områden: att slå vakt om demokratin, värna den biologiska mångfalden och stärka kunskapen i de nordiska språken.

Föreningen Norden har allt sedan dess start 1919 haft ett nära idé- och informationsutbyte hur det nordiska samarbetet mellan länderna kan förvaltas, förbättras och utvecklas. Innan bildandet av det Nordiska rådet 1952 upprätthölls många kontakter mellan länderna av och genom föreningarna Norden parallellt med att det fanns olika möten och grupper mellan riksdagarna och regeringarna.