Om Norden

Norden är namnet på området i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla medlemmar i Nordiska rådet. Grönland hör geografiskt till Nordamerika, men ingår då landet är en självstyrande del av det Danmark. Den norska ögruppen Svalbard och ön Jan Mayen saknar självstyrelse och är istället reguljära delar av Norge och räknas därmed till Norden.

De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia, ett likartat samhällssystem och de nordiska språken. Till de nordiska språken hör danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Finskan skiljer sig från dessa och hör till den finsk-ugriska språkgruppen. Även grönländskan skiljer sig, då det är ett eskimåisk-aleutiskt språk. Antal talare i nordiska språk är cirka 20 000 000. De nordiska språken tillhör de indoeuropeiska språken och närmare gruppen germanska språk.

Geografiskt skiljer man ibland mellan Norden och Skandinavien. Begreppet ”Norden” omfattar alla fem länder med tillhörande självstyrande områden. Skandinavien inkluderar rent geografiskt enbart Norge och Sverige, samt de nordvästra delarna av Finland. Ordet används dock ofta i kulturell betydelse, och då avses Danmark, Sverige och Norge, men inte Finland. Begreppet ”Fennoskandia” inkluderar även Finland, Kolahalvön och ryska Karelen.

Det politiska nordiska samarbetet är under förändring. De kanske mest märkbara framstegen inom det nordiska samarbetet ägde rum för över 50 år sedan (passfriheten och den gemensamma arbetsmarknaden). Idag har det officiella nordiska samarbetet minskat i betydelse, i skuggan av EU, eftersom EU:s beslut om ekonomisk integration och militärt och utrikespolitiskt samarbete syftar längre än det nordiska samarbetet klarade av. Detta på grund av tre av ländernas NATO-medlemskap och Finlands komplicerade relationer österut. EU:s beslut väger också tyngre än de beslut som fattas av Nordiska rådet och de tre EU-länderna Danmark, Finland och Sverige inriktar sina samarbeten idag mer åt EU än mot Nordiska rådet.

De nordiska länderna har samarbetat under större delen av 1900-talet på politisk nivå genom bland annat Nordiska och på folklig nivå genom organisationer som Föreningen Norden.