Ungas hälsa

Hälsa, delaktighet och lärande – Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Skolan och hälsan är två viktiga faktorer för social hållbarhet. Genom forskning vet vi dessutom att hälsa och skolresultat hänger ihop. Mår vi bra är det lättare att lära sig saker.

För att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för unga nordbor driver Föreningen Norden projektet hälsa, delaktighet och lärande, en hälsofrämjande satsning med ett tydligt ungdomsperspektiv.

Skolverket har formulerat skolans roll i det hälsofrämjande arbetet, och med detta projekt utvecklas en modell för att stötta skolor för att på ett enkelt sätt arbeta hälsofrämjande tillsammans med eleverna. Efter projektets slut ska skolor ha en tydlig modell, som de direkt kan applicera på sin skola.

Föreningen Norden har, tillsammans med Demokratibygget, tagit fram en modell som hjälper högstadium och gymnasieskolor att på ett naturligt sätt arbeta hälsofrämjande tillsammans med eleverna. Ett bidrag för att främja ungas hälsa och möjlighet till att göra sin röst hörd i hälsofrämjande frågor.

En modell i sex steg

Modellen i sin enkelhet går ut på att:

a) Eleverna under en halvdag får vara med på en workshop.
b) Workshopen inleds med kunskap om tio hälsofrämjande faktorer.
c) Därefter får eleverna i grupper workshoppa fram aktiviteter de vill fokusera på under kommande läsår för att stärka sin hälsa.
d) Workshopen mynnar ut i en aktivitetsplan som eleverna själva har fått bestämma.
e) Under läsåret arbetar eleverna med de aktiviteter de har beslutat om.
f) Aktivitetsplanen hålls levande genom uppföljning på mentorstiden.

Deltagande referensskolor bjuds även på en föreläsning inom valt hälsofrämjande område. Projektet är ett treårsprojekt med stöd från Allmänna arvsfonden.

Testa, utvärdera, justera 

Just nu testar vi modellen tillsammans med tre skolor och ser fram emot att fortsätta testa modellen med ytterligare fyra skolor under hösten 2021.

2020 var ett prövande år i och med Corona. Många skolor fick helt ställa om sin undervisning och detta har i hög grad påverkats elevernas hälsa. Nu ser vi ännu tydligare hur viktigt det är att ungdomarna har kunskap om friskfaktorer och själva förstår hur mycket de själva kan påverka sin hälsa.

Projektledare Hälsa, delaktighet & lärande
Anna Johansson
Mejl: [email protected]

 

Anna Johansson