Hälsa, delaktighet och lärande

Föreningen Norden har fått stöd för projektet HDL 2022. Projektet heter Hälsa, delaktighet och lärande – Ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv

Hälsa, delaktighet och lärande syftar till att främja elevers välmående genom att tillsammans med skolor vidareutveckla befintliga metoder kring hälsofrämjande arbete och ta fram arbetssätt för att stärka elevers delaktighet, öka lärande och främja elevers hälsa. Med projektet får skolor möjlighet att identifiera fokusområden som skolans personal tillsammans med eleverna ska arbeta efter under året. Skolorna får även stöd för att söka medel för inspirationsträffar i Norden i syfte att lära av våra nordiska grannländer i deras hälsofrämjande arbete.

Målet är att skapa former för samverkan mellan elever och skolpersonal där ett helhetsgrepp kring det systematiska kvalitetsarbetet ligger i fokus och där välmående, delaktighet och kunskap hänger ihop. Projektet avser ta fram en digital plattform för kunskapsspridning samt att arrangera en spridningskonferens. Efter projektet ska metoden spridas genom föreningens skolmedlemmar samt övriga samarbetsparters.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektledare Hälsa, delaktighet & lärande
Anna Johansson
Mejl: [email protected]

 

Anna Johansson