Östersjösamarbetet

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att lösa lokalt, regionalt, nationellt och även på EU nivå. Vad som behövs är gemensamma utvecklingsprocesser som samlar aktörer från flera länder, olika samhällssektorer och baserat på flernivåstyre. Detta är i korthet vad de s.k. makroregionala strategierna erbjuder. Ett nytt sätt att möta dagens samhällsutmaningar där vi arbetar tillsammans för att lösa exempelvis integrationen av flyktingar, Östersjöns miljö eller energiförsörjningen. Detta är exempel på områden som Europeiska Unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) arbetar med.

Strategin antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009 och samlar de åtta medlemsländerna förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Lettland. Strategin samarbetar även med övriga länder i regionen som exempelvis Island, Norge och Ryssland. Strategin har tre övergripande mål; att rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet.

Arbetet sker i så kallade policyområden (Policy Areas). Sammanlagt finns det 13 policyområden och fyra horisontella områden. Ett av dem är utbildning (PA Education) som stödjer målet om ökat välstånd. Mål och prioriteringar finns beskrivna i en handlingsplan. Här beskrivs även de flaggskepp, gemensamma utvecklingsprocesser som de olika insatserna sker inom. Det finns inga särskilda medel avsatta till strategin så insatserna inom flaggskeppen utgörs av ett eller flera projekt som i sin tur finansieras av olika program; EU, nationella, regionala eller lokala. Exempel på program är de Europeiska struktur- och investeringsstrukturfonderna, Interreg, Erasmus+ samt Horisont 2020. Ett policyområde leds av en eller flera policysamordnare.

Föreningen Norden är policysamordnare för området utbildning tillsammans med Hamburg. Att vara policysamordnare innebär att leda arbetet inom sin del av strategin, ta initiativ till nya flaggskepp och fungera som en bro mellan dessa processer och politiken. Föreningen är även involverad i det Horisontella området för kapacitetsbyggande (HA Capacity). Här erbjuds kompetensutveckling för olika aktörer som deltar i genomförandet av Östersjöstrategin. Uppdraget som Horisontellsamordnare har föreningen genom ”Baltic Sea NGO Network” och övriga samordnare är Svenska Institutet samt ”Union of the Baltic Cities”.

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: anders.b