Den nordiska språkförståelsen

Den nordiska språkgemenskapen är en av de viktigaste frågorna för det nordiska samarbetet. Flera av de nordiska språken är mycket nära besläktade och förstås lätt av invånare i andra nordiska länder, medan andra språk som finskan och isländskan inte har samma igenkänningsfaktor bland nordbor. Engelskan kan då bli ett sätt att kommunicera för nordbor som inte talar något av de nära besläktade språken.

Några av de nordiska språken är släkt med varandra och några kommer från helt andra språkfamiljer. De nordiska språken danska, färöiska, isländska, norska och svenska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Finskan och samiskan däremot tillhör en helt annan språkfamilj, uralskan och det språk grönlänningar, grönländska, talar hör hemma i den eskimå-aleutiska språkfamiljen.

De nordiska språken danska, svenska och norska är skandinaviska språk och de ses ibland som olika dialekter av samma språk.

Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Ca 290 000 människor, 5 %, har svenska som modersmål i Finland. Av dessa finns ca 29 000 svensktalande på Åland. Utöver det har samiska, romani och teckenspråk särskild ställning i landet.  I den finländska skolan är undervisning i ”det andra inhemska språket” i allmänhet obligatorisk.

Svenskan är Sveriges huvudspråk. Utöver det har fem språk minoritetsspråksstatus; sverigefinskan, meänkieli eller tornedalsfinskan, samiska, romani chib samt jiddisch.

Norskan är officiellt språk i Norge. Språket består av skriftvarianterna bokmål och nynorsk. Majoriteten av befolkningen skriver på bokmål. I Norge finns också 6 minoritetsspråk; sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, kvänska, romanes och romani.

Isländskan hör till de nordgermanska språken. Det isländska alfabetet innehåller många bokstäver som inte finns i svenskan. I skolan läser man oftast engelska som första främmande språk och danskan som andra språk.

Danmarks nationalspråk är danska, som är ett indoeuropeiskt och germanskt språk. Det danska språket är närmast släkt med svenska, norska, färöiska och isländska. Men i vidare bemärkelse också släkt med till exempel tyska, flamländska och engelska. Och dessa germanska språk utgör en gren av de indoeuropeiska språken.  Det finns inget officiellt språk, men danska är lagstadgat som rättsspråk. I de självstyrande områdena Färöarna och Grönland gäller jämte danska färöiska respektive grönländska som officiella språk. I södra Jylland har den tyska minoriteten ett eget skolsystem och andra institutioner där tyska används.

Missa inte Norden i Skolan, en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder unika möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv.

Föreningen Norden har två typer av medlemskap för skolor och bibliotek. Läs mer här.