Aktuellt

19 sep 2020

Vi skriver under Deklaration för en stark demokrati

Föreningen Norden har i över 100 år varit drivande i att stärka nordiskt samarbete. Föreningen har således en historiskt viktig roll och ett ansvar för att bredda samtalet om hur vi i Norden tillsammans formar framtiden. Därför har förbundsordförande Åsa Torstensson tillsammans med Peter Örn, ordförande för kommittén Demokrati 100 år skrivit under och ställt sig bakom en deklaration för en stark demokrati.

Deklarationen och dess åtaganden
Det nordiska samarbetet vilar på en 100-årig tradition av samhörighet och gemensamma värderingar om demokrati, tillit, tolerans, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering. Samarbetet bygger på en lång tradition av en stark mellanfolklig samhörighetskänsla och ett folkligt engagemang för fred.

– Föreningen Norden har idag ett viktigare uppdrag än på flera decennier, säger ordförande för kommittén Demokrati 100 år Peter Örn under föreningens extra fullmäktige.

Föreningen Norden åtar sig att under perioden 2020–2021:

  • Att över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och nordiska partnerskap för att främja en demokratisk mellanfolklig dialog och samverkan. Detta genom att kompetensutveckla föreningens 100 lokalavdelningar i interndemokrati och organisering samt i samband med Nordkalottkonferensen (ett samarrangemang med Finland och Norge) i Boden, augusti 2021 lyfta minoriteternas och ursprungsbefolkningens roll i den demokratiska processen.
  • Att i särskilda kommunikationssatsningar lyfta den nordiska samhällsmodellen och de gemensamma värderingarna om tillit, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans, jämlikhet och demokrati och respekt för traditionen i dialog med medborgarna och de demokratiska institutionerna.
  • Att sprida information om Deklaration för en stark demokrati och verka för att våra medlemmar ska ta en aktiv del i kampanjen och själva skriva under deklarationen.
  • Att föreningen Norden genom dialog och bildande material skapar en kunskapsöverföring om demokrati mellan olika grupper i samhället, särskilt över generationsgränser. Dialogen i sig utgör en grundläggande komponent i demokrati och bygger tillit.

Här kommer ni att kunna följa upp hur föreningen arbetar med att stärka demokratin under 2020-2021.

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag, samlas kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna ska t.ex. främja utveckling av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer.

På regeringens sida Vår demokrati kan du läsa mer om kommitténs arbete.


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden