1. Bakgrund

Många av dagens samhällsutmaningar är komplexa i sin natur, och därmed svåra att lösa på en nivå. Det vill säga varken, kommunalt, regional, nationellt eller internationellt. Därför behövs nya samarbetsformer.

Det arbetssätt som vi framgångsrikt arbetat med utgår från gemensamma arbetsformer som samlar aktörer från alla nordiska länder, och med representanter från ideell sektor, näringsliv, offentlig sektor och akademin. De deltagande aktörerna ska representera ett så kallat flernivåstyre, det vill säga aktörer från kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Med en bred representation av perspektiv och erfarenheter utforskas och diskuteras sedan en specifik frågeställning eller utmaning.

Föreningen Norden har en lång och framgångsrik erfarenhet att leda arbetet inom sådana målinriktade och inkluderande processer. Föreningen Norden har i dessa processer agerat som handledare och koordinator för arbetet med att utveckla nya metoder och policyrekommendationer riktade till beslutsfattare i Norden, Östersjön samt Europa i stort. Arbetssättet baseras på en samskapande/co-creation-metod.