EU-uppdrag

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att lösa endast lokalt, regionalt, nationellt och även på EU nivå. Ett framgångsrikt Norden är därmed beroende av sin omvärld. Eftersom utmaningarna inte stannar vid gränserna samarbetar Norden aktivt med länder i sin närhet.

På uppdrag från EU-kommissionen och de åtta medlemsländerna i Östersjöregionen är föreningen Norden, tillsammans med Hamburg, samordnare för ett policyområde (PA Education, Science and Social affairs) inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin är en av fyra makroregionala strategier i Europa, där länder som ligger geografiskt nära varandra samarbetar kring konkreta utmaningar för att hitta lösningar och förbättra vardagslivet för medborgarna. Vår strategi samlar förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen och Lettland. Strategin samarbetar även med övriga länder i regionen som Island, Norge och Ryssland.

Det finns 14 tematiska policyområden inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Vi arbetar tillsammans för att lösa exempelvis integrationen av flyktingar, Östersjöns miljö samt energiförsörjningen.

Mer info på EUSBSR:s hemsida.

Vårt ansvarsområde, policyområde, PA Education, omfattar fyra politikområden: utbildning, arbetsmarknad, forskning samt integration. Mål och prioriteringar finns beskrivna i en handlingsplan.

Samarbetet sker i långsiktiga koordinerade utvecklingsprocesser, s.k. flaggskepp, som inkluderar deltagare från länderna i strategin, från olika samhällssektorer – offentlig, privat, civilsamhället samt akademin – och styrnivåer – nationella, regionala och lokala.

Det är just arbetsmetoden som är specifik för samarbetet inom makroregionala strategier. Den är flexibel, långsiktig och inkluderar även organisationer som vanligtvis inte deltar i transnationellt samarbete. Den är baserad på flernivåsamverkan. Samarbeten kan byggas snabbt och med kort varsel. Metoden bygger på samskapande: aktörer från olika länder, sektorer och styrnivåer arbetar tillsammans för att hitta svar.

Föreningen Nordens roll som policysamordnare för PA Education tillsammans med Hamburg i Tyskland innebär att leda arbetet inom sin del av strategin, ha god omvärldsbevakning, ta initiativ till nya utvecklingsprocesser och fungera som en bro mellan dessa utvecklingsprocesser och politiken.

Föreningen arbetar även med kompetensutveckling inom Sverige för att öka kunskapen om transnationellt samarbete gentemot Norden och Östersjöregionen. Här samarbetar vi med fem myndigheter: Svenska institutet, Tillväxtverket, Universitets- och Högskolerådet, Svenska ESF-rådet samt Jordbruksverket.

 

Utvecklingsansvarig- EU/Östersjöregionen
Anders Bergström
Tel: 070-567 05 84
Mejl: anders.b