Folkrörelse, utbildning och kunskap, Fred och demokrati, Trygghet och välfärd

26 okt 2018

Tre demokratinätverk, av många

Det finns många olika typer av initiativ och nätverk kring förbättring och utveckling av demokratin. Många av dem bygger aktuella situation av hot och möjligheter för vår demokrati och på 2014 års Demokratiutredning där Olle Wästberg var ansvarig utredare. I den står

 1. Demokrati är både styrelseskick och en offentlig kultur
 2. Utredningen vill med anledning av globala och nationella samhällsförändringar ”öppna för olika former av försök med fördjupad lokal demokrati”.
 3. Utredningen vill fortsätta i den samförståndsanda som präglat det svenska folkstyret, som demokratins arbetsmetod.
 4. Utredningen hade som syfte att komma med deltagardemokratiska förslag som kan komplettera och samspela med den representativa demokratin (det är också en del i EU:s arbete med flernivåstyre).
 5. Den representativa demokratin behöver fungera bättre och individens inflytande behöver öka mellan valen
 6. Demokrati är också offentlig kultur, en ”individuell viljeakt, en bekännelse till människovärde”. Det grundar sig på ömsesidig respekt mellan demokratiska individer.
 7. Demokrati är här ett ”ramverk för fria och öppna diskussioner”.
 8. Demokrati som livsform är förknippad med den demokratiska kulturen (med fria samtal, att odla en demokratisk samhällsanda och konsten frihet) och den demokratiska individen.
 9. Den politiska jämlikheten är viktig och strävan efter ökad frihet är grundläggande.
 10. Andra begrepp är delaktighet, inflytande och representativitet, men också välstånd, sociala sammanhållning, rättssäkerhet och politisk frihet

Kring detta har det alltså startat en mängd olika initiativ och nätverk där ordinarie verksamhet utvecklas, men också olika projekt. Föreningen Norden som har demokrati som ett grundläggande värde i det nordiska samarbetet har prioriterar demokratiarbetet kommande år. Det samordnas med andra initiativ, nätverk och att den svenska demokratin firar 100 år med start 2019 till 2021.

Återkommer till vad föreningen Norden kan göra, men det finns redan nu arbetsmaterial om lokal demokratiutveckling, samverkansgrupper och förnyat vänortsutbyte med mera som är några av våra bidrag till allt som pågår. Ingen kan berätta om alla initiativ, nätverk och projekt. Det är väldigt många på alla nivåer, inom olika sektorer.

Tre nationella nätverk med lokal och regional anknytning

 • Nätverk byggs mellan lokalförvaltande organisationer på nationell nivå. Studieförbund med möteslokaler, Folkets Hus och parker, bibliotek, Fritidsforum, museer med flera är under samordning nationellt. Syfte: 1) Ha ett stort antal mötesplatser för folkbildning, medborgardialoger och mötesverksamhet. 2) Stödja lokala nätverk mellan lokalförvaltande organisationer för att synliggöra utbudet i kommuner.
 • Nätverk byggs av studieförbunden under namnet #vimåsteprata. Alla studieförbund samverkar. Föreläsare kan bjudas ut. Det sker också olika initiativ till projekt och samordning.
  Arbetets museum bygger till exempel en digital plattform för lokalförvaltande organisationer och andra (antalet museer i deras nätverk är ca 1 100. Antalet hembygdsgårdar är fler än så).  Studieförbunden kommer erbjuda ett verktyg för demokratisamtal. Det byggs ett nätverk för journalister. Statens mediaråd med flera arbetar med hur man ska hantera propaganda och konspirationsteorier samt läromedel. De nationella mötena omfattar ca 25 organisationer. De är öppna och därför skiftar vilka som deltar.
 • Swedish Network for Democracy startar 9 november med ett första demokratiforum för en begränsad krets. Det mötet ska diskutera och lägga riktlinjer för utveckling av nätverket och kommande aktiviteter. Det möte som inspirerade till start av detta Swedish Network for Democracy genomfördes i januari, då av Demokratiakademin och MR-stiftelsen. 90 deltagare från Demokrati akademins medlemsförbund och andra intresserade. Ett stort antal enskilda personer är med som referensgrupp till uppbyggandet av nätverket. Lokala demokratiforum kan arrangera på kommunal och regional nivå i samverkan med andra organisationer och studieförbund.

Bo Andersson
2018, 26 oktober

Aktuellt hos Föreningen Norden