Allmänt

18 mar 2019

Uttalande – FNF:s presidemöte

Det nordiska samarbetet har under lång tid varit framgångsrikt och är djupt förankrat bland medborgarna i Norden. Genom åren har samarbetet utvecklats och fördjupats inom många samhällsområden.

Föreningarna Norden har genom sitt nu 100-åriga arbete drivit på utvecklingen och har härigenom spelat en betydelsefull roll för denna positiva utveckling.

Den ökande globala oron tar sig nu uttryck i bland annat försämrade stormaktsrelationer och nedprioriteringar av internationella strukturer och institutioner. Föreningarna Norden ser därför nu ett ökat behov av ett mer enigt och bättre integrerat Norden.

Föreningarna Norden uppmanar mot denna bakgrund de nordiska regeringarna att höja Nordens profil på global nivå genom ett tätare samarbete inom Förenta Nationerna, Europeiska Unionen och andra internationella samarbetsorgan.

Norden står för bl a fred, representativ demokrati, jämställdhet, frihandel, öppen arbetsmarknad och fri rörlighet samt är enligt alla parametrar ett stabilt hörn i världen.

FN har inom olika områden satt upp mål för världen att uppnå fram till 2030. För att kraftfullt kunna bidra till att nå dessa mål uppmanar Föreningarna Norden de nordiska regeringarna att prioritera och aktivt stödja det praktiska samarbetet mellan olika intressenter på alla nivåer. Bland annat vänorter och liknande praktiska samarbetsformer kan användas för att målen ska kunna uppnås och därmed skapa en bättre framtid.

 

Åsa Torstensson
Förbundsordförande
asa.t[email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden