Vad vi gör

Föreningen Nordens verksamhet står på två ben där ena delen av verksamheten fokuserar på att driva utveckling av nordiskt samarbete i samverkan med myndigheter och andra organisationer. Den andra delen av verksamheten består i att sprida kunskap om Norden och om värdet av nordiskt samarbete.

Dagens komplexa utmaningar stannar inte vid Nordens gränser. Ett starkt Norden är beroende av vad som händer i vår omvärld. Därför samarbetar vi med länderna i Nordens närhet inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Särskilt viktigt är att skapa bättre förutsättningar samarbete i utvecklingen av samarbetet i Norden och Östersjöregionen. Föreningen skapar nu nya samarbetsstrukturer där människor kan mötas för att gemensamt ta fram lösningar på dagens ofta komplexa samhällsutmaningar.

För att nå våra mål arbetar vi med engagemang, opinionsarbete och folkbildning. Vi satsar mycket att på ett innovativt sätt utveckla det nordiska samarbetet för att skapa nya mötesplatser och sätt att driva arbetet.

Med visionen ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region” som ledstjärna arbetar vi med lokala, nationella och transnationella insatser som övergripande syftar till: 

– Ökat engagemang för nordiskt samarbete bland människor, organisationer och företag

– Fortsatt demokratisk och hållbar utveckling i Norden och i Östersjöregionen

– Fördjupat och breddat samarbete mellan politiken och civilsamhället

– Vidareutvecklat och fördjupat samarbete över generations- och nationsgränsen