Allmänt

14 jun 2020

När det behövs som mest lyser nordiskt samarbete med sin frånvaro

Våren 2020 går till historien som tidpunkten då det nordiska samarbetet återigen blev högaktuellt. Vi måste nu ställa oss frågan var den nordiska samhörigheten och offentliga dialogen tagit vägen och om det nordiska samarbetet som det ser ut idag skapar bäst förutsättningar för Norden att möta morgondagens globala samhällsutmaningar och uppnå de Globala Målen i Agenda 2030. Pandemin har blottat brister i det nordiska samarbetet och nu riskerar misstänksamhet och nationalism att frodas i dess spår. Det är en absolut nödvändighet att vi i Norden nu stimulerar, vidareutvecklar och stärker vårt samarbete för framtiden.

Med orden ”i Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans” fastslog de Nordiska statsministrarna visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region år 2030. Det är nu det är viktigt att samarbeta över landsgränserna för att vi ska nå visionen. Samarbetet bygger på en lång tradition av en stark mellanfolklig samhörighetskänsla och ett folkligt engagemang för fred. Det är vi medborgare som nu tillsammans måste värna om ett fortsatt samarbete för en samverkande öppen, hållbar och integrerad region!

Föreningen Norden har i över 100 års tid varit drivande i att underlätta fri rörlighet och inrätta formella samarbetsstrukturer för nordiskt samarbete. Vi har således en historiskt viktig roll och ett ansvar för att bredda samtalet om hur vi i Norden tillsammans formar framtiden. Föreningen har spelat en avgörande roll i att främja gränsöverskridande regional integration och mellanmänsklig kontakt i Norden. Vår erfarenhet visar med övertygelse att ett starkt civilsamhälle, engagerade medborgare och mellanmänskliga samtal är helt avgörande för att nå framgång med ett nordiskt samarbete.

Det är viktigt att inte undergräva det nordiska samarbetet. Föreningen Norden ser att visionen om att bli ”världens mest integrerade och hållbara region” är rätt väg framåt och uppmanar därför de nordiska regeringarna och parlamenten:

  • Att identifiera och kommunicera vad som fordras för att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030, samt att ge förutsättningar för civilsamhället att fortsatt vara drivande i arbetet med att accelerera samarbetet över de nordiska gränserna.
  • Att tillsätta en samnordisk kommission med uppdrag att granska nordiskt samarbete under COVID-19 krisen, samt lägga fram förslag till hur Norden gemensamt kan bemöta framtida globala samhälls- och hälsoutmaningar med bevarad rörelsefrihet i Norden.
  • Att utveckla det påbörjade samverkansarbetet mellan de nordiska ländernas krismyndigheter i syfte att på sikt skapa en gemensam institution för civil krisberedskap och krishantering.

Föreningen Nordens åtagande för att bidra till att förverkliga visionen om ”världens mest integrerade och hållbara region” är:

  • Att aktivt arbeta med att engagera människor, medlemmar, föreningar och företag i att främja och utveckla nordiskt samarbete.
  • Att ta nya initiativ till att, tillsammans med andra organisationer och institutioner, utveckla och testa nya samverkansformer som främjar nordiskt samarbete.
  • Att över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och transnationella partnerskap för att främja en mellanfolklig dialog och samverkan som kan motverka kunskapsförakt och fientliga försök att underminera demokrati och yttrandefrihet.

Antaget vid föreningen Nordens fullmäktigesammanträde den 13 juni 2020.

Ombuden vid föreningen Nordens fullmäktige.


Generalsekreterare

Josefin Carlring
Tel: 070-305 14 30
Mejl: [email protected]

Aktuellt hos Föreningen Norden