Studiero

Studiero

Psykisk hälsa

Studiero

Fysisk hälsa

Att det finns studiero i ditt klassrum innebär att ni elever kan ägna er åt de planerade aktiviteterna – lyssna på läraren, göra ett grupparbete, självstudier eller ett prov –  utan större störande moment. Studiero är dock något subjektivt, det vill säga att det varierar beroende på person och situation.

Hör Alva Appelgren från Skolforskningsinstitutet berätta mer om det hälsofrämjande området Studiero:

ÖVNINGAR
Studiero
Studiero utifrån forskning
ÖVNING Individnivå
INDIVIDNIVÅ

De sex olika teman Skolforskningsinstitutet belyser av studiero i klassrummet tar upp vikten av goda relationer mellan elev och lärare, anpassat arbetssätt utifrån elevernas behov, att det finns tydliga förväntningar och struktur, elevernas delaktighet behöver vara synlig, att beteenden i klassrummet möts samt att utvärdering och reflektion gör att undervisningen kan utvecklas.

Teman:

 • Lära känna eleverna och skapa positiva relationer
 • Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov
 • Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur
 • Aktivera eleverna och göra dem delaktiga
 • Stödja och möta beteenden
 • Utvärdera utifrån observationer

 

Steg 1
Diskutera

Dela in er i mindre grupper.

 • Håller ni med om vad som krävs för att skapa studiero?
 • Ta fram konkreta exempel på samtliga sex teman och hur detta kan se ut. Vad innebär till exempel tydlighet och struktur, hur ser dessa ut i klassrummet i dag och hur kan de utvecklas?
 • Vad kan läraren göra för att skapa studiero?
 • Vad kan eleverna göra för att skapa studiero?
 • Vems ansvar är det att det råder ett klassrumsklimat där alla känner sig trygga och kan fokusera på lektionens innehåll?

 

Sätt upp mål för att gemensamt förbättra klassens studiero på samtliga lektioner. Utvärdera veckovis under mentorstiden.

Steg 2
Enskild reflektion

Ta fram Trygghetsboken. Skriv en enskild reflektion utifrån de diskussioner ni hade i steg 1 i denna uppgift.

Orka plugga: studiero
ÖVNING Individnivå
INDIVIDNIVÅ

Utbildningsradion, UR, har i serien Orka plugga – Må bra ett flertal avsnitt som rör studieteknik och strategier för goda studier.

Steg 1
Film

Titta gemensamt på två filmer.

Studiero i klassrummet (2, 43 min.)

Plugga smart hemma (1, 36 min.)

 

Steg 2
Diskutera

Dela in er i mindre grupper. Diskutera och sammanfatta vad filmerna handlade om.

 • Vad är mest användbart från filmerna?
 • Vilka tips kan ni ge varandra för att främja studiero?
 • Individer behöver olika saker för att få studiero, hur ska det bli möjligt att skapa studiero för alla elever som har så olika önskemål och behov? Ge exempel!

 

Lyft diskussionerna i helklass.

Steg 3
Enskild reflektion

Ta fram Trygghetsboken. Vad har du lärt dig från filmerna och era diskussioner? Vad kommer du att använda dig av och tänka på i framtiden?

 

Studiero i olika ämnen
ÖVNING Individnivå
INDIVIDNIVÅ

Ta fram Trygghetsboken och skriv upp samtliga ämnen som du har, exempelvis idrott och hälsa, engelska, svenska och samhällskunskap enligt denna tabell.

Steg 1
Studiero för mig

Vad innebär studiero för mig? Vad behöver jag för att kunna koncentrera mig under lektionen? På vilket sätt kan jag ta hänsyn till andra elevers behov? Vilket ansvar har jag för att det ska råda studiero under lektionen?

Steg 2
Fyll i tabellen

Gå igenom samtliga ämnen och skatta hur det ser ut avseende studiero. Går det att se några mönster? Råder det exempelvis studiero inom vissa ämnen eller på förmiddagslektioner? Vilka faktorer är avgörande för att det ska råda studiero?

Skapa ett klasskontrakt
ÖVNING Klassnivå
KLASSNIVÅ

Studiero i klassen – skapa ett klasskontrakt

Vad behöver vi för att uppnå god studiero i vår klass? Använd metoden brainstorming. Dela in er i mindre grupper. Samtliga grupper får post it-lappar. Ni ska komma på så många idéer som möjligt utifrån rubrikerna Se, Höra, Känna och Göra. Diskutera under 7–8 minuter och diskutera sedan förslagen i helklass.

 • På vilket sätt kan förslagen bli synliga?
 • När ska arbetet genomföras?
 • Hur stämmer vi av att det efterlevs?

Ta fram ett klass-kontrakt där det framgår hur klassen ska arbeta för att främja studiero.

Mentor sammanställer förslagen. Om samtliga klasser på skolan gör denna aktivitet får samtliga klasser överenskommelser och får möjlighet till studiero.

Granska ordningsregler
ÖVNING Skolnivå
SKOLNIVÅ

Ta fram skolans ordningsregler.

 • Har ni förslag på ordningsregler som behöver ändras, tas bort och/eller läggas till?
 • Finns det ordningsregler som vi, i den här klassen, behöver arbeta extra mycket med?
 • Hur kan ordningsreglerna hjälpa oss att känna oss trygga, trivas i skolan och bidra till att alla elever upplever studiero på lektionerna?

 

Använd metoden EPA, Enskilt, Par, Alla där eleverna först funderar enskilt, sedan diskuterar i par och avslutningsvis diskuterar i helklass.

Om klassen vill ändra/ta bort eller lägga till någon regel passar det bra att ta vidare detta till elevrådet.

 

Recept på studiero
ÖVNING Skolnivå
SKOLNIVÅ

Använd metoden ”Talarrunda” som innebär att gå laget runt och låta alla komma till tals. Använd gärna en så kallad ”talarpinne” eller ”talarsten” som precis som det låter, kan vara en pinne eller sten som markerar vem som har ordet. Den som har pinnen eller stenen får inte avbrytas. Talarpinnen/stenen skickas vidare till nästa person på tur. För att begränsa talarrundan kan alla få max en minuts talartid. Det är bra om någon i gruppen har koll på tiden! Ett annat sätt att begränsa tiden är att bestämma vilken eller vilka frågor som ska besvaras.

 • Mina bästa tips för studiero!
  Eleverna ger exempel på hur de kan hålla koncentrationen under lektionstid och bidra till studiero.
 • Hur kan vi få bättre studiero på lektionerna?

 

Bromsa den som överträder tiden, en viktig funktion med talarrundor är att alla ska få komma till tals på samma premisser.

Tillbaka till toppen